Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MMM-Hardware s.r.o., (Nabrus.to)

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom
internetovej domény “nabrus.to” a “nabrusto.sk”, ktorým je spoločnosť MMM-hardware s.r.o., IČO 46758151, Mládeže 295/62,
013 41 Dolný Hričov, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 57107/L,
DIČ 2023569273, ako zhotoviteľa a poskytovateľa Služby (ďalej len „Nabrus.to“) a objednávateľom
(odberateľom) Služby, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Zákazník“).

Tieto VOP platia iba pre dodanie tovarov a služieb na území Slovenskej republiky. Obchodné
podmienky v prípade dodania služieb a tovarov mimo územia Slovenskej republiky budú dohadované
individuálne.

Službou sa rozumie služba profesionálneho brúsenia nožov, prípadne iných predmetov vhodných na
brúsenie, poskytovaná jednotlivcom a spoločnostiam na diaľku využitím špeciálnej obálky.

Zákazníkom je spotrebiteľ alebo podnikateľ využívajúci Službu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
1) osoba zapísaná v obchodnom registri,
2) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
4) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v
rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO),
potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Nabrus.to so Zákazníkom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani
zmluvou medzi Nabrus.to a Zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade
akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP a že s nimi v celom
rozsahu súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane
kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a
daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry, prípadne do e-mailu, ktorý
Zakazník uviedol pri objednaní Služby.

Kupujúci s týmto súhlasí.

II. Zmluva o poskytnutie Služby

1. Uzavretie zmluvy o poskytnutie Služby (ďalej ako Zmluva”)

Ak je Zákazníkom spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkanej Služby Nabrus.to
na internetovú doménu “nabrus.to”, zmluvy vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom
spotrebiteľom a prijatím objednávky Nabrus.to. Toto prijatie Nabrus.to bezodkladne potvrdí
Zákazníkovi informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá
vplyv. V informačnom emaile Zákazník nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného
poriadku Nabrus.to. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na
základe písomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Písomnou dohodou sa rozumie
aj e-mailová elektronická komunikácia. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Ak je Zákazník podnikateľ, návrhom na uzavretie zmluvy o dielo je odoslaná objednávka Služby
Zákazníkom podnikateľom a samotná zmluva o dielo je uzatvorená momentom doručenia záväzného
súhlasu Nabrus.to Zákazníkovi podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení
dát Nabrus.to nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je Nabrus.to archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia,
najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie
je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k
uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne
popísaný. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne
opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na internetovej doméne nabrus.to a je tak umožnená ich archivácia
a reprodukcia Zákazníkom.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet) pre uskutočnenie objednávky sú v
bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Zákazník používa.

Ak sú Zákazníkom-spotrebiteľom objednávané Služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli
poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

Zákazník spotrebiteľ výslovne berie na vedomie a súhlasí, že odoslaním objednávky udeľuje svoj súhlas
so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. V prípade objednania
Služby Zákazník spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto
súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu Služby.

2. Dodanie Služby

Služba v zmysle týchto VOP je Nabrus.to poskytovaná výlučne na diaľku prostredníctvom Nabrus.to
zvoleného prepravcu, a s využitím k tomu určených špeciálnych obálok (ďalej iba „Obálka“),
ktoré Nabrus.to zašle Zákazníkovi bezodkladne po obdržaní obednávky.

Obálka obsahuje nálepku so spiatočnou adresou a umožňuje bezpečne zasielať nože, nožnice a iné
povolené predmety. Zákazník v Obálke obdrží aj špeciálne chrániče čepelí, ako aj návod na použitie.
Obálka ako aj chrániče čepelí sú prispôsobené tomu, čo si Zákazník objednal.

Zákazník do špeciálnej obálky následne v zmysle priloženého návodu vloží povolené položky (najmä
nože a nožnice) a odošle ich na brúsenie do Nabrus.to. Položky budú nabrúsené profesionálnymi
brúsičmi s dlhoročnými skúsenosťami a následne v lehote od 1 do 5 pracovných dní od dňa ich
prevzatia, dané na poštovú alebo inú zvolenú prepravu späť Zákazníkovi.

Nabrus.to nie je zodpovedné za oneskorenia, ktoré nezapříčinil priamo Nabrus.to. Takéto
oneskorenia môžu byť spôsobené napríklad manipuláciou v prepravnej spoločnosti (Slovenská Pošta,
alebo iný prepravca).

Nabrus.to nezodpovedná za rozhodnutie Slovenskej Pošty nedoručiť zásielku priamo, a ak z
akéhokoľvek dôvodu sa rozhodne doručiť iba oznámenie o doručení zásielky na pošte. Ak Zákazník z
akéhokoľvek dôvodu nepreberie zásielku, alebo nevyzdvihne zásielku na pošte, a Obálka sa tak vráti
naspäť do Nabrus.to, má Nabrus.to právo účtovať 10 EUR za opätovné odoslanie.

Zákazníci sa zaväzujú a sú povinní dodržať podmienky a pokyny pre zasielanie obálok a ostrých
predmetov. Zákazníci nesmú vedome ohroziť vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť prepravných
spoločností.

Zákazník by mal vždy zabezpečiť, aby položky zaslané do Nabrus.to mali správnu veľkosť, aby
nepoškodili obal, ochrany čepelí, ani samotnú Obálku, aby sa Obálka dala bezpečne uzatvoriť, aby
z Obálky žiadne predmety nevytŕčali. V prípade, že budú poskytnuté materiály (Obálka, ochrany, atď.)
poškodené, môže Nabrus.to účtovať poplatok 10 EUR za nové materiály.

Zákazník by mal v prípade neistoty ohľadom spôsobu balenia vždy kontaktovať Nabrus.to
prostredníctvom emailu na info@nabrus.to. Nabrus.to následne môže písomne ozrejmiť spôsob
balenia, alebo odsúhlasiť iný spôsob balenia, teda inak ako je uvedené v týchto VOP.

Zákazník sa zaväzuje a je povinný zabezpečiť čistotu položiek, ktoré zašle na brúsenie do Nabrus.to
Obálky a to predovšetkým tak, že budú zbavené špiny a mastnoty. V prípade, že položky nebudú spĺňať
minimálne nároky na čistotu, je Nabrus.to oprávnený účtovať poplatok vo výške do 2 EUR za položku.

Povinnosťou Zákazníka je zabezpečiť, aby Nabrus.to mala správne informácie o emailovej a poštovej
adrese Zákazníka. V prípade, že Zákazník zadal nesprávnu adresu pri objednávaní, požadoval
presmerovanie, alebo sa presťahoval, a to má za následok nedoručiteľnú Obálku, Nabrus.to si
vyhradzuje právo účtovať poplatok vo výške 10 EUR za znovodoručenie Obálky Zákazníkovi. To platí
bez ohľadu na to, či ide o prvú Obálku Zákazníka, predplatné, obnovenie predplatného, alebo o
dodatočne vyžiadanú Obálku.

Zásielka Obálky a jej obsah je vždy poistený do výšky 500 EUR počas doručovania Slovenskou Poštou.
Poistná udalosť bude riešená so Slovenskou Poštou, ktorá nesie zodpovednosť za škody pri preprave.
Zákazníkovi bude v prípade škody uhradená čiastka, ktorú určí Slovenská Pošta.

3. Brúsenie

Nabrus.to poskytuje Službu odborného brúsenia (predovšetkým nožov a nožníc), čo znamená, že
predmety sú brúsené podľa profesionálnych zvyklostí. V prípade, že Zákazník odošle položky bez
špecifikovania konkrétnych požiadaviek, budú tieto Služby vykonané v súlade s profesionálnymi
zvyklosťami. Toto platí pre všetky typy nožov, vrátane starožitných nožov, zberateľských nožov a
podobne. Zákazník má možnosť definovať vlastné požiadavky vopred.

Cieľom Služby je brúsenie položiek a preto v službe nie je zahrnuté leštenie alebo odstraňovanie škvŕn,
kozmetických chýb, vád a nečistôt, ktoré neovplyvňujú použiteľnosť predmetu. Cieľom Služby je vždy
poskytnúť predmet s novým profesionálnym ostrím. Aby sa zabezpečila funkčnosť položiek (najmä
nožov) je v niektorých prípadoch nevyhnutné zmenšenie ochrannej časti (hrvoľ, podhlavnica) tak aby
nebránila ostriu dosadnúť napríklad na krájaciu dosku.

Nabrus.to nezodpovedá za škvrny a škrabance na položkách pri brúsení.

Ak má Zákazník akékoľvek želanie týkajúce sa spôsobu brúsenia predmetov, je potrebné toto oznámiť
vo formulári pri objednávke, alebo neskôr prostredníctvom emailu info@nabrus.to. Aby sa predišlo
nedorozumeniam, mal by Zákazník označiť položku, ktorú si želá špeciálne brúsiť.

Potreba brúsenia závisí od kvality materiálu a od toho ako často a na čo sa čepeľ používa.

V prípade, ak Zákazník potrebuje väčšiu Obálku, napríklad ak je nôž (čepeľ a rukoväť) dlhší ako 36 cm,
alebo ak je Obálka príliš malá pre všetky položky, ktoré majú byť zaslané, písomne o tomto informuje
Nabrus.to na emailovej adrese info@nabrus.to. Ak Zákazník informuje Nabrus.to v lehote do
štrnástich (14) dní od obdržania Obálky, bude mu bezplatne zaslaná nová väčšia Obálka, za
predpokladu, že Zákazník ešte nepoužil pôvodnú Obálku ani chrániče, ani predplatenú nálepku so
spiatočnou adresou. Ak Zákazník pôvodnú Obálku, chrániče, alebo nálepku už použil, nová Obálka
bude spoplatnená ako nová objednávka podľa platného cenníka.

Ak Zákazník nahlási potrebu väčšej Obálky po štrnástich (14) dňoch, Nabrus.to má právo účtovať
poplatok vo výške 10 EUR za odoslanie novej Obálky. V tomto prípade však Zákazník musí použiť
ochrany čepelí a nálepku so spiatočnou adresou z pôvodnej Obálky.

Ak Zákazník stratil Obálku, alebo niektorú z položiek (ochrany čepelí, nálepka s adresou), ktoré dostal
od Nabrus.to, je povinný toto nahlásiť na email info@nabrus.to. Nabrus.to potom poskytne novú
Obálku spolu s chýbajúcimi položkami. Nabrus.to má právo účtovať poplatok vo výške 10 EUR za
poskytnutie novej Obálky.

Poškodené materiály (Obálka, chrániče) by sa nemali používať. Použitie poškodených materiálov môže
byť nebezpečné počas prepravy a manipulácii s ostrými predmetmi v nej uloženými. Príkladom môže
byť aj prípad kedy Zákazník sám poškodí ochranu čepele pri zasunutí noža, alebo ak je poškodená
lepiaca páska.

Zákazníci musia vždy kontaktovať Nabrus.to, ak vzniklo podozrenie poškodeného materiálu. V
prípade, že oznámenie obdrží Nabrus.to do štrnásť (14) dní od objednávky alebo od prevzatia
objednávky, Nabrus.to poskytne materiál a Obálku zdarma. Ak takéto oznámenie obdrží Nabrus.to neskôr
ako do štrnástich (14) dní, vyhradzuje si Nabrus.to právo účtovať poplatok do výšky 10 EUR za novú
Obálku.

Nabrus.to nepreberá za žiadnych okolností zodpovednosť za poškodenia, ktoré súvisia s používaním
poškodených, alebo vlastnoručne upravených materiálov. Zodpovednosť za takéto škody je
zodpovednosťou Zákazníka.

Ak Zákazník po objednaní, alebo v súvislosti s doručením faktúry neobdrží Obálku podľa zvoleného
predplatného, alebo ak akýkoľvek objednaný materiál chýba, má toto oznámiť Nabrus.to emailom na
info@nabrus.to najneskôr do štrnástich (14) dní po objednávke. Ak oznámenie Nabrus.to obrží do
štrnástich (14) dní, bude nová Obálka zaslaná bezplatne. Ak takéto oznámenie Nabrus.to obdrží neskôr ako do
štrnástich (14) dní, vyhradzuje si Nabrus.to právo účtovať poplatok do výšky 10 EUR za novú Obálku.

4. Predplatné

Službu Predplatné Nabrus.to ešte nema spustenú.
Na podmienkach služieb intenzívne pracujeme.

5. Jednorázové brúsenie

Zákazníci si môžu zvoliť jednorázové brúsenie, čo znamená, že nie sú zaviazaní k pravidelnému
odberu obálok, ktorá bude viazaná na službu Predplatné, ale využijú Službu iba jedenkrát.
Zákazník si môže zvoliť termín, kedy svoju Obálku využije, avšak najneskôr do dvanástich (12) mesiacov
od objednávky. Po uplynutí týchto dvanástich (12) mesiacov právo zaslať a použiť Obálku vypršalo.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Dňom 25.05.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchgto údajov, známe
ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, alebo „GDPR“). Nakoľko Nabrus.to zásadne
neposkytuje žiadne osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám (s výnimkou poštového prepravcu,
prípadne osoby spravujúcej faktúráciu a správu pohľadávok), predstavuje Nariadenie GDPR oproti
doterajšej legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov iba minimálne zmeny.
Napriek tomu Vám však na www.nabrus.to/gdpr radi poskytneme všetky informácie týkajúce sa spracúvania
Vašich osobných údajov.

Nabrus.to prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia
zmluvy so Zákazníkom a splneniu zákonných povinností v zmysle príslušnej legislatívy ohľadom
účtovníctva. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe s
výnimkou partnerov Nabrus.to a situácií súvisiacich s distribúciou (poštový doručovateľ) či platobným
stykom týkajúcich sa objednanej Služby (osoba spravujúca účtovníctvo a správu pohľadávok).
Nabrus.to postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na
zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do
súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté
dobrovoľne Zákazníkom Nabrus.to za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované,
spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č.
18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno,
priezvisko, adresu na doručenie, telefónne číslo, e-mailovú adresu a IP adresu. Zákazník akceptuje
zásady ochrany osobných údajov uvedené tu a vo vyššie uvedenom odkaze na samostatný text
o ochrane osobných údajov.

V rámci reklamačného konania sú od Zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo a e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za
účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane
osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Nabrus.to si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo
odmietnuť objednávku Zákazníka vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na
tzv. blackliste.

Nabrus.to si vyhradzuje právo nevykonávať Službu vo vzťahu k predmetom, ktoré môžu byť použité v
súvislosti s páchaním trestnej činnosti alebo inak spôsobiť trestný čin. Takéto položky zahŕňajú, ale nie
sú obmedzené na, dýky, motýle a hádzacie hviezdy (“zakazané predmety”). Položky určené na lov,
rybolov alebo iné rekreačné aktivity nie sú zahrnuté v “zakazaných predmetoch”. Nabrus.to si
vyhradzuje právo jednostranne určiť, ktoré položky sú zahrnuté do pojmu “zakázané predmety” Ak nám
Zákazník zašle zakázané predmety, budú automaticky vrátené Zákazníkovi, bez vykonania služieb.

Okrem položiek, ktoré sú považované za zakázané, si Nabrus.to vyhradzuje právo nevykonávať
Službu pre položky, ktoré nie zahrnuté v aktuálnom cenníku. Zákazníci, ktorí chcú používať Službu pre
položky, ktoré sú mimo cennika, môžu kontaktovať Nabrus.to písomne prostredníctvom e-mailu
info@nabrus.to

Zákazníci môžu v prípade nejasností kontaktovať Nabrus.to prostredníctvom e-mailu na
info@nabrus.to a poskytnúť fotku položky a Nabrus.to posúdi možnosť vykonania Služby a
prípadne stanoví cenu za túto Službu.

V prípade, že Nabrus.to obdrží položku ktorá spadá do zakázaných predmetov alebo predmetov,
ktoré nie sú v aktuálnom cenníku, položka môže byť vrátená bez poskytnutia služieb a Nabrus.to
vzniká právo účtovať Zákazníkovi náklady za poštovné a za baliace materiály vo výške 10 EUR.

V prípade, že Zákazník pri prijatí nabrúsených položiek obdržal nesprávne položky, je povinný
bezodkladne kontaktovať Nabrus.to prostredníctvom e-mailu na info@nabrus.to.

Chybné zásielky sa majú bezodkladne vrátiť, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní na
adresu Nabrus.to. Za týmto účelom bude zákazníkovi bezplatne poskytnutá Obálka a potrebné
baliace materiály.

V prípade, že Zákazník nevráti chybné položky do piatich (5) pracovných dní po tom čo získal potrebné
baliace materiály na zabalenie a zaslanie položiek, môže Nabrus.to účtovať Zákazníkovi sumu
zodpovedajúcu hodnote položky.

V prípade, že Zákazník koná v súlade s vyššie uvedenými bodmi, Nabrus.to sa zaväzuje uhradiť
náklady spojené s odoslaním chybných položiek a zároveň preberá aj náklady na pôvodnú Službu pre
Zákazníka. To znamená, že Zákazník nemusí zaplatiť za poskytnutú Službu za vlastné položky.

IV. Prevádzková doba

Otváracia a prevádzková doba:

A) Webová stránka a online objednávky na www.nabrus.to: 24h/denne
B) Prevádzková doba brúsiarne: Po – Pi: 09:00 – 17:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie
zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. Zasielanie a prijímanie obálok je počas víkendov
a sviatkov pozastavené. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci
informovaní na www.nabrus.to, prípadne e-mailom.

V. Ceny a platba

Všetky ceny pre Zákazníkov sú zmluvné a sú uvedené v cenníku na adrese www.nabrus.to. Cena,
ktorú Zákazník zaplatí pri novej objednávke sa preto môže líšiť od ceny pri prvej objednávke.

Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre
získanie Služby zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Zákazník si konečnú cenu vypočíta ako cenu za brúsenie zvolených položiek podľa cenníka a priráta
cenu poštovného, podľa cenníka za každú Obálku.

Splatnosť faktúry je 20 dní od vystavenia. Dátum vystavenia je uvedený na faktúre.

Nabrus.to si vyhradzuje právo upraviť uvedené ceny a časové intervaly, ktoré sa vzťahujú na
predplatné, bez upozornenia Zákazníka vopred. Právo Nabrus.to upraviť tieto ceny je obmedzené na
úpravu do výšky 15% aktualizovaného cenníka raz za kalendárny rok.

Nabrus.to zasiela faktúry e-mailom svojim Zákazníkom po štrnástich (14) dňoch od objednávky, bez
ohľadu to, či zákazník službu brúsenia využil, alebo nie. Ak Zákazník službu využil skôr ako počas
uplynutia 14 dní od objednávky, bude mu vystavená a odoslaná faktúra ihneď po vykonaní Služby.
Tento platobný model bol zvolený vzhľadom na náklady spojené so samotným zasielaním a
doručovaním Obálok, ako aj cenu použitého materiálu (špeciálna Obálka, ochrany čepelí),
administratívne náklady a pod. Ak zákazník zaplatil faktúru pred využitím služby brúsenia, je oprávnený
túto službu využiť kedykoľvek počas 12 mesiacov od objednania.

Faktúra bude vystavená Zákazníkovi na základe informácií, ktoré Zakazník uviedol pri objednávaní
Služby cez objednávkový formulár na www.nabrus.to, alebo e-mailom, a výsledná fakturačná cena
bude vypočítaná podľa objednaných služieb a aktuálne platného cenníka. Odoslaním objednávky
Zákazník výslovne súhlasí s tým, že mu bude faktúra zaslaná elektronicky na emailovú adresu uvedenú
v objednávke.

V prípade, že Zákazník pri používaní Služby nevyužie objednanú Službu v plnom rozsahu, teda ak
Zakázník pošle menší počet položiek než je uvedené v objednávke, Nabrus.to môže faktúrovať plnú
sumu podľa objednávky.

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za skutočný počet obálok, položiek a služieb, na ktoré využil Služby
Nabrus.to, bez ohľadu na počet objednaných položiek, ktoré si vybral v objednávke. V prípade
rozdielu bude Zákazníkovi zaslaná dodatočná faktúra vo výške cenového rozdielu. Zákazníci, ktorí si
zvolili napríklad brúsenie 4 kusov nožov a zašlú nožov 5, bude účtované brúsenie 5 nožov.

Nabrus.to si vyhradzuje právo preniesť pohľadávky voči Zákazníkom tretím stranám alebo predať
tieto pohľadávky tretím stranám. V prípade, že Zákazník neuhradi faktúru v súlade s platobnými
podmienkami, Nabrus.to alebo tretia strana, može postúpiť pohľadávku na vymáhanie. Nabrus.to
má právo vymáhať aj náklady spojené s vymáhaním, rovnako tak účtovať úroky z omeškania podľa
platných zákonov. V prípade, že Zákazník nezaplatí faktúru v riadnom termíne splatnosti, Nabrus.to si
vyhradzuje právo zadržať Zákazníkové položky ako zábezpeku.

Nabrus.to má právo kedykoľvek previesť svoje práva a povinnosti uvedené v týchto Podmienkach za
predpokladu, že u nadobúdajúcej strany možno dôvodne očakávať splnenie týchto práv a
povinností, tak aby bola dosiahnutá spokojnosť Zákazníka. Nabrus.to si vyhradzuje právo previesť
neuhradené faktúry na vymáhajucú spoločnosť.

VI. Objednávanie

Zákazník dostane Službu za cenu platnú v čase objednania. Zákazník spotrebiteľ má možnosť sa pred
vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE
a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Zákazník
spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu
zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

1. prostredníctvom internetovej stránky nabrus.to.
2. prostredníctvom e-mailovej komunikácie cez info@nabrus.to

Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Nabrus.to a Zákazníkom,
a to hlavne v prípade, kedy Zákazník objedná Službu za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného
informačného systému Nabrus.to. Nabrus.to v takom prípade Zákazníka informuje o takejto skutočnosti.

Nabrus.to si vyhradzuje právo prehlásiť zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu
osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho
orgánu, o takomto postupu bude Zákazník informovaný.

Zákazník berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže zmluva platne vzniknúť.

VII. Kampane a darčekové poukazy

Akékoľvek zľavové kódy sa môžu použiť iba jeden krát na domácnosť a adresu počas trojročného
obdobia. Kód kampane platí, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, na prvé využitie Služby. To znamená,
že zľavový kód nie je uplatniteľný na nové objednávky, na ďalšie Obálky v rámci predplatného, ani na
dodatočné zaslanie. Ak nie je výslovne uvedené inak, zľavový kód sa nevzťahuje na jednorázové
brúsenie.

Pri používaní darčekových poukazov musí byť použitý kód, ktorý je dodaný s darčekovou poukážkou,
platný. Darčekový poukaz je platný dvadsaťštyri (24) mesiacov od objednávky, ak nie je uvedené inak.

Stratené darčekové poukazy nemôžu byť nahradené a darčekový poukaz sa za žiadnych okolností
nemôže vymieňať za peniaze, aj keď sa nepoužije celá hodnota darčekovej karty.

Darčekový poukaz je považovaný za vyčerpaný, akonáhle je kód použitý pri objednávke.

Objednávka, ktorá je vytvorená na základe nesprávneho kódu, bude považovaná za normálnu
objendávku a bude platná štandardná cenníková cena.

Okrem vyššie uvedeného platí pre zákazníkov, ktorí používajú darčekové poukazy, nasledujúce
výnimky a dodatky:

a) Ak Zákazník odošle položku alebo zakúpi Službu, alebo produkt, ktorého hodnota presahuje sumu,
ktorú má darčekový poukaz, má Nabrus.to právo fakturovať finančný rozdiel

b) Darčekový poukaz nie je možné kombinovať s akýmikoľvek zľavovými kódmi alebo akciami.

VIII. Záruka

Nabrus.to poskytuje záruku na vykonané Služby pre Zákazníka. Táto záruka znamená, že Služba
bude poskytnutá profesionálne a odborne. Záruka sa nevzťahuje na situácie, keď Zákazník včas
neinformoval o špeciálnych požiadavkách podľa §5. Záruka sa taktiež nevzťahuje ani na škrabance po
brúsení.

Zákazník je povinný detailne opísať problém s poskytnutou Službou. V prípade potreby môže urobiť
fotografickú dokumentáciu.

Na uplatnenie „záruky spokojnosti“ má Zákazník povinnosť bezodkladne informovať Nabrus.to,
avšak najneskôr do 14 dní od doručenia položiek a predtým ako začne položky používať. Položky,
ktoré budú niesť známky nešetrného zaobchádzania, alebo domáceho brúsenia a/alebo ostrenia nie sú
pokryté touto zárukou.

V prípade nespokojnosti je Zákazník povinný bezodkladne informovať Nabrus.to prostredníctvom emailu
info@nabrus.to.

Záruka sa nevzťahuje na situácie, kedy sa Zákazník domnieva, že sa jeho položky príliš rýchlo otupujú.
Nabrus.to nemá možnosť ovplyvniť kvalitu položiek, ani zaobchádzanie s položkami zo strany Zákazníka.

IX. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

Odstúpenie od zmluvy Zákazníkom, ktorým je spotrebiteľ, v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Zákazník právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia
dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný email o odstúpení od zmluvy Nabrus.to.

Odstúpenie a reklamáciu zasielajte na adresu: info@nabrus.to

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od
zmlúv o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Zákazník vyhlasuje, že bol riadne poučený a vyjadruje súhlas s tým, že momentom spracovania
odoslanej objednávky dochádza zo strany Nabrus.to k poskytnutiu čiastočného plnenia objednanej
Služby, najmä v podobe nezvratného spotrebovania a znehodnotenia Obálky a jej obsahu a
vynaloženie nákladov na prepravu.

V nadväznosti na predchádzajúcu vetu, týmto Zákazník výslovne vyhlasuje, že bol riadne poučený a
vyjadruje súhlas s tým, že ak odstúpi od zmluvy, bude povinný uhradiť Nabrus.to cenu za skutočne
poskytnuté plnenie a znášať všetky náklady, ktoré Nabrus.to do momentu účinného odstúpenia v
súvislosti s vybavovaním Zákazníkovej objednávky odôvodnene vynaložil, vrátane nákladov na
vrátenie Položiek Nabrus.to. Za náklady za skutočne poskytnuté plnenie sa považujú najmä náklady
na fakticky využitú prepravu Obálky a hodnota Obálky samotnej v sume 10 EUR.

Nabrus.to si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, keď sa Zákazník dostane do
omeškania s platbou. V tomto prípade má Nabrus.to právo ďalej neposkytovať žiadne služby a účtovať
sumu 10 EUR v prípade, že zákazníkovi bola doručená Obálka aj keď svoju obálku doposial nevyužil.

X. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Nabrus.to a Zákazníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.
V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým
je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné
od 1.8.2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez
predchádzajúceho upozornenia.

Zákazník súhlasí, že spory vzniknuté medzi Nabrus.to a Zákazníkom v súvislosti s poskytovaním
Služby, budú prejednané a rozhodnuté všeobecným súdom Slovenskej republiky.